ตารางแสดงขนาดเป็นไมครอนของ particle บางอย่าง
(1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตรม. หรือ 1/100,000 เมตร)ตารางแสดงขนาดเป็นไมครอนของ particle บางอย่าง
(1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตรม. หรือ 1/100,000 เมตร)

 

แบบของการกรอง

 การกรองแบบอนุกรม (series)
A, B และ C คือตัวกรอง โดยที่ B มีความละเอียดมากกว่า A และ C มีความละเอียดมากกว่า B

การกรองแบบขนาน (parallel)
A, B และ C มีความละเอียดเท่ากัน เช่นระบบการกรองของเครื่องกรองแบบ Filter Press